اهداف و چشم انداز

فصلنامه  مطالعات مدیریت شهری با انتشار مقاله های علمی و تخصصی در زمینه مدیریت شهری و با استفاده از دانش علمی و تجارب استادان برجسته و صاحب نظر رشته مدیریت شهری و گرایش های ذیربط، اهداف زیر را دنبال می کند:‌
-ارتقا و توسعه فرهنگ مدیریت شهری  و جهت دهی ذهنی برای توسعه شهرها و  کشور
-در دسترس قرار دادن منابع و مراجع برای استفاده استادان، دانشجویان، مدیران شهری  و مسئولان شهری درکشور
-ایجاد ارتباط و پیوند بین مفاهیم علمی-پژوهشی و کاربردی در سطوح مختلف سازمانها و موسسات دولتی و علمی کشور
-ایجاد بستری مناسب برای ارائه اندیشه های نو در مدیریت شهری و توسعه همه جانبه شهر از طریق نشر آثار مکتوب استادان، صاحب نظران و محققان
-انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطح ملی و  بین المللی
-ایجاد زمینه برای آینده اندیشی توسعه ی شهرها 
-انتشار نتایج تحقیقات و بررسی ها درباره موضوع های مدیریت شهری در زمینه های شهرسازی،معماری،مدیریت اجرایی شهری،عمران شهری،مدیریت پسماند،فناوری اطلاعات ،شهر هوشمند،خدمات شهری ،برنامه ریزی شهری ،اقتصاد شهری،ایمنی،حمل و نقل و سایر حوزه های مرتبط