راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و ارسال مقاله

خوانندگان محترم! در صورت تمایل به چاپ مقالات خود در این نشریه لازم است به نکات ذیل توجه شود تا در روند چاپ مقاله تسریع گردد.

1) درخواست مکتوبی که عنوان مقاله و نام نویسنده (یا نویسندگان) در آن مشخص شده باشد و به تأیید هر یک از آنها نیز رسیده باشد، ارسال گردد.

2) یک نفر ازمیان نویسندگان هر مقاله به عنوان نویسنده طرف مکاتبه ((Corresponding Author ) مشخص گردد تا مکاتبات مجله صرفًا از طریق ایشان انجام گردد و به اطلاع سایرین نیز برسد.

3) محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد (تشخیص این مورد با هیات تحریریه است).

4) هیات تحریریه مجله در قبول یا رد و همچنین حذف یا اصلاح مقاله های رسیده آزاد است.

5) اصل کلیه مقالات ارسالی (در صورت تأیید یا رد مقاله) در آرشیو مجله نگهداری شده، لذا مقاله های رسیده به هیچ عنوان مسترد  نخواهد شد.

6) با توجه به سیاستهای هیات تحریریه، مجله از بررسی و انتشار مقالات ترجمه شده معذور است.

7) با توجه به صرف هزینه و زمان جهت پیگیری فرآیند پذیرش مقالات، درصورتی که نویسنده مقاله  پس از ثبت نام و بارگذاری مقاله در سایت مجله قصد انصراف داشته باشد. تنها در صورت پذیرش هیات تحریریه و پس از پرداخت جریمه نقدی توسط نویسنده ، امکان انصراف مقاله خواهد بود.لذا خواهشمندیم قبل از ثبت نام و ارسال مقالات اطمینان حاصل فرمائید.  ضمناً اگر وضعیت مقاله در حالت پذیرش نهایی باشد و بعد از آن نویسنده قصد انصراف داشته باشد, این امکان وجود ندارد و مقاله در مجله چاپ خواهد شد.

8) درج مقالات در نشریه به معنی تایید محتوای آن توسط هیات تحریریه نشریه نبوده، لذا مسئولیت صحت مطالب هر مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن می باشد.

9) مقالات مربوط به رساله دکتری، صرفًا به صورت مقاله مشترک با استاد راهنما چاپ خواهد گردید . بنابراین لازم است این عزیزان، در ذیل عنوان نویسندگان مقاله، ابتدا نام استاد راهنما و سپس نام خود را ذکر نمایند و در خواست کتبی خود جهت چاپ مقاله در نشریه را به تأیید استاد راهنما نیز برسانند.

10) اصل مقاله باید بر روی یک طرف کاغذ 5/21 سانتیمتر (A4) با حاشیه 5/2 از چهار طرف، و فاصله بین سطرها  1 سانتیمتر از یکدیگر تایپ و تمام صفحات مقاله به صورت متوالی شماره گذاری گردیده و در سه نسخه (نسخه کامل ) تهیه و ارسال گردد.

11) حجم مقاله از حداکثر 20 صفحه تجاوز نکند.

12) انشاء و املای مقاله صحیح، روان و سلیس باشد و نکات دستوری در نگارش آن رعایت شود.

13) حداکثر تعداد نویسندگان در یک مقاله، 4 نفر می باشد.

14) در این نشریه برای ایجاد وحدت رویه در روش ارجاع، شیوه ارجاع درون متنی کیت ترابیان  ( parenthesis reference)را بکار گرفته گرفته شده است. برای آشنایی کامل با این شیوه به کتاب راهنمای نگارش برای نویسندگان : مقالات و پایا ن نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تالیف کیت.ل. ترابیان، ترجمه غلامحسین تسبیحی (انتشارات دانشگاه تبریز) رجوع نمایید. برای آشنایی کلی نویسندگان محترم کلیاتی از این روش ارائه م یشود.

 

شیوه استناد به کتابها

کتاب یک جلدی

مثال: مدیریت مالی تالیف دکتر رضا تهرانی انتشارات نگاه دانش که در سال ۱۳۸۴ در تهران به چاپ رسیده است

شکل نوشتن ارجاع در داخل متن: (تهرانی ۱۳۸۴، ۵۱ ){در نوشتن نام پدیدآورندگان فقط نام خانوادگی نویسنده بدون القاب مانند دکتر، مهندس، آقا و ... می نویسیم بعد آن بدون هیچ علامتی با یک فاصله تاریخ نشر کتاب و بعد از با یک ویلگول صفحه مورد

استناد را می نویسیم. از علامت ص یا  pبرای صفحه استفاده نمی کنیم}

شکل نوشتن آن در فهرست منابع: تهرانی، رضا. ( ۱۳۸۴ ). مدیریت مالی: شرح درس، مفاهیم و نکات کلیدی.تهران: نگاه دانش. {عنوان کتاب، مقاله و یا عنوان پایان نامه را Underline می کنیم}

 

کتاب چند جلدی

مثال: الن سن ارنشتاین / مبانی، اصول و مسائل برنامه ی درسی. ترجمه ی قدسی احقر. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و

. تحقیقات، ۱۳۸۴

شکل ارجاع در داخل متن: (ارنشتاین ۱۳۸۴،۲:۵۱ ){ برای کتاب چند جلدی در ارجاع درون متنی آن شماره جلد کتاب را بصورت عددی نوشته و بعد از یک کولن، شماره صفحه را می نویسیم. در این مثال یعنی جلد ٢ صفحه ٥١ }

شکل ارجاع در فهرست منابع: ارنشتاین، الن سن. و فرانسیس پی هانکینز. ۱۳۸۴ . مبانی، اصول و مسائل برنام هی درسی. ترجمه ی قدسی احقر. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

 

کتاب با دو یا سه نویسنده

مثال: الن سن ارنشتاین و فرانسیس پی هانکینز/ مبانی، اصول و مسائل برنامه ی درسی. ترجمه ی قدسی احقر. تهران: دانشگاه آزاد

. اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۴

شکل ارجاع در داخل متن: (ارنشتاین و هانکینز ۱۳۸۴،۲:۵۱ ){اگر کتاب دو نویسنده داشته باشد نام خانوادگی نویسنده ها را می نویسیم و اگر سه نویسنده باشد نویسنده اول و دوم را با ویلگول و نویسنده سوم را با حرف و جدا می کنیم}

شکل ارجاع در فهرست منابع: ارنشتاین، الن سن. و فرانسیس پی هانکینز. ۱۳۸۴ . مبانی، اصول و مسائل برنام هی درسی. ترجمه ی قدسی احقر. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

{نام نویسندگان دو و سوم را لازم نیست بصورت مغلوب بنویسیم}

 

کتاب با بیش از سه نویسنده

در اینگونه موارد اسم نویسنده اول را نوشته و بعد از آن از واژه و دیگران استفاده می نماییم.

مثال: الن سن ارنشتاین [ودیگران]/ مبانی، اصول و مسائل برنامه ی درسی. ترجمه ی قدسی احقر. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد. علوم و تحقیقات، ۱۳۸۴

شکل ارجاع در داخل متن: (ارنشتاین و دیگران ۱۳۸۴،۲:۵۱)

شکل ارجاع در فهرست منابع: ارنشتاین، الن سن. و [دیگران]. ۱۳۸۴ . مبانی، اصول و مسائل برنامه ی درسی. ترجمه ی قدسی احقر. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

 

کتاب بدون نویسنده

مثال: مبانی، اصول و مسائل برنام هی درسی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۴

شکل ارجاع در داخل متن: (مبانی اصول و برنامه ریزی درسی ۱۳۸۴،۲:۵۱)

شکل ارجاع در فهرست منابع: ‐‐‐‐‐‐ ‐. ( ۱۳۸۴ ). مبانی، اصول و مسائل برنام هی درسی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات. {در مواردی که نام پدیدآور مشخص نیست از چند خط تیره به جای اسم نویسنده استفاده می شود}

 

استناد به مقالات نشریات (مجلات، ژونالها و روزنام هها)

مثال ۱:نظرسنجی از دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی پیرامون جایگاه زبان انگلیسی در این رشته/فاطمه ذاکری فرد، فصلنامه کتابداری و اطلا عرسانی، دوره ۵، شماره ۴. ۱۳۸۱ .

شکل ارجاع در داخل متن: (ذاکری فرد 1381،5)

شکل ارجاع در فهرست منابع: ذاکری فرد، فاطمه. ۱۳۸۱ . نظر سنجی از دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی پیرامون جایگاه زبان انگلیسی در این رشته. کتابداری و اطلا عرسانی. دوره ۵، شماره ۴

مثال ۲: تحلیل محتوی و تحقیقات مناسب برای تحلیل محتوی/ باب بلی ترجمه حمید عبدالهیان، مجله نمایه پژوهش، شماره ۱۶

شکل ارجاع در داخل متن: (ِبلی، ۵) {اگر تاریخ نشر مقاله معلوم نباشد از نوشتن تاریخ انتشار صرف نظر می کنیم}

شکل ارجاع در فهرست منابع: ِبلی، باب. تحلیل محتوی و تحقیقات مناسب برای تحلیل محتوی. ترجمه ی حمید عبدالهیان. نمایه

. پژوهش. شماره ۱۶

توجه داشته باشید در مواردی که بطور متناوب به یک منبع استناد شده است، استفاده از اصطلاح « همان » یا Ibid غلط است به تعداد دفعات تکرار حالت داخل پرانتز آن نیز نوشته می شود.

 

استناد به پایان نامه ها

مثال: مدیریت زیست محیطی گردشگری در منطقه آزاد کیش/ زهرا ویسه.‐ علی اکبر پیرعزیزی، به مشاوره حسنعلی لقایی و قاسمعلی عمرانی. ‐ کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست، گروه مدیریت محیط زیست، رشته مدیریت محیط زیست) ؛ ۱۳۷۸

شکل ارجاع در داخل متن: (ویسه 1387،5)

شکل ارجاع در فهرست مناب : ع ویسه، زهرا. ( ۱۳۸۷ ). مدیریت زیست محیطی گردشگری در منطقه آزاد کیش. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست. دانشکده محیط زیست. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات.

 

برای ارجاع به منابع الکترنیکی از نظر درج اطلاعات کتابشناختی بمانند منابع چاپی است ولی در انتهای هر کدام، تاریخ مشاهد در

شبکه و نیز URL اینترنتی آن داخل پرانتز ذکر شود.

 

ترتیب نوشتن مقاله

هر مقاله از چند بخش اساسی تشکیل یافته است که از نظر این نشریه رعایت آن برای نویسندگان الزامی است تا بعنوان یک مقاله

علمی به چاپ برسد.

۱) عنوان مقاله{عنوان مقاله باید گویای محتوای آن باشد و از انتخاب عنوانهای تیتر وار و یا طولانی اجتناب شود}

۲) نویسندگان مقاله {نویسنده یا نویسندگان مقاله باید اسم کامل خود و نیز آخرین مدرک تحصلیل خود را بنویسند}

۳) چکیده {پدیدآورندگان مقاله باید چند عنصر تشکیل دهنده مقاله خود را بطور مجزا و کاملاً خلاصه نوشته و به نشریه ارسال نمایند که عبارتند از: ۱) هدف پژوهش ۲)روش پژوهش ۳) جامعه آماری ۴) روش انجام پژوهش ۵) یافته و نتیجه پژوهش} مجموع موارد نباید از ۲۰۰ کلمه تجاوز کند

۴) واژگان کلیدی

۵) مقدمه

۶) بیان مسئله

۷) اهمیت و هدف پژوهش

۸) ادبیات پژوهش

۹) پیشینه پژوهش

۱۰ ) روش پژوهش

۱۱ ) یافته های پژوهش

۱۲ ) نتیجه گیری و پیشنهادات

13) منابع و ماخذ {منابع مقاله باید به شکلی در نحوه استناد توضیح داده شده نوشته شود و ابتدا منابع فارسی به صورت الفبائی و سپس منابع لاتین ذکر شود}

۱۴ ) یاداداشها {شامل معادل لاتین اصطلاحات و نام اشخاص و توضیحاتی خارج از متن}

۱۵ ) لازم است نویسنده پس از تهیه چکیده با شرایطی که در بند ۳ توضیح داده شده است، ترجمه انگلیسی صفحه اول مقاله (شامل بندهای ۱، 2، 3 و ۴) را تهیه و همراه مقاله ارسال نماید .

 

موارد قابل توجه در تایپ مقالات

مقالات ارسالی به این نشریه باید بصورت تایپ شده و با رعایت نکات زیر باشد.

۱) برای تایپ مقالات از نرم افزار Microsoft Word 2003 یا بالاتر و فونت  Blotus استفاده گردد.

۲) مقالات بصورت یک ستونی و بدون حاشیه و تذهیب باشد.

۳) برای چاپ با کیفیت نمودار، شکل و تصاویر بکار رفته در مقاله در صورت امکان فرمت عکس یا pdf آنرا همراه مقاله  ارسال نمائید.

۴) تمامی یادداشتها به صورت End Note نوشته می شود.

۵) جدول و نمودار و شکلهای داخل متن باید دارای شماره و عنوان باشد.

{مثال: جدول ( ۱): فراوانی اعضا هیت علمی}

۶) کلیه کلمات و واژگانی که به ظاهر جدا هستند ولی یک واژه محسوب می شوند برای جدا کردان اجزا واژه حتمًا از فاصله کوتاه (Shift + Space)استفاده شود؛

7) سرتیر پراگرافها باید  Bold نوشته شود و از قرار دادن هرگونه علامت مانند : . و ... خوداری شود. {مثال: غلط: توان حرکتی: صحیح: توان حرکتی}

۸) برای نوشتن اعداد ۱۰-1 داخل متن مقاله نباید از شکل عددی آن استفاده شود بلکه باید از شکل حروفی آن استفاده شود.    مگر آنکه عدد مورد نظر در داخل یک فرمول یا محاسبه بوده یا بجز مفهوم کمیتی، بیان کننده مفهوم خاصی باشد.

۹) برای شماره گذاری و بولت گذاری حتمًا از روش شماره زدن خود نر مافزار استفاده شود.

۱۰ ) تمامی موارد که داخل علامات حمایتی مانند پرانتز () کورشه [] آکولاد {} گیومه «» قرار می گیرند از قسمت ماقبل و  مابعد خود یک فاصله می گیرند ولی متن داخل آن بدون فاصله از علامت شروع شده و بدون فاصله، علامت بسته می آید.

۱۱ ) تمامی علامتهای «:» ،«؛» ،«،» ،«.» و ... به قسمت ماقبل خود بدون فاصله می چسبند ولی از قسمت مابعد خود یک فاصله  می گیرند.

۱۲ ) اعداد داخل جدول ها باید فارسی تایپ شود و از بکار بردن نقطه« . »  به جای علامت ممیز « / »  فارسی خودداری شود.