اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر کریم حمدی

مدیریت بازرگانی استاد تمام، عضو گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاداسلامی علوم و تحقیقات

faculty.srbiau.ac.ir/k-hamdi/fa
k.hamdisrbiau.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر سید رضا صالحی امیری

مدیریت دولتی دانشیار،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

www.farhangeiran.ir
r-salehisrbiau.ac.ir
02144869701

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهرداد نوابخش

مدیریت و طراحی شهری استاد تمام، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

srb.iau.ir/faculty/m-navabakhsh/fa
navabakhshsrbiau.ac.ir

دکتر فرح حبیب

شهرسازی دانشگاه تهران استادتمام، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

srb.iau.ir/faculty/f-habib/fa
frh_habibyahoo.com

دکتر حمید ماجدی

شهرسازی دانشگاه لندن استاد تمام، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

srb.iau.ir/faculty/h-majedi/fa
majedi_hyahoo.com

دکتر رحیم سرور

برنامه ریزی شهری استاد تمام، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

srb.iau.ir/faculty/r-sarvar/fa
sarvarh83gmail.com

دکتر اسماعیل شیعه

شهرسازی استادتمام، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

www.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=13004
es_shiehiust.ac.ir

دکتر علیرضا استعلاجی

جغرافیای انسانی استادتمام، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)

yi.iau.ir/fa/faculty?FacultySearch%5BinfoLastName%5D=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A&FacultySearch%5BinfoFirstName%5D=&FacultySearch%5BcollegeAndDepartment%5D=&FacultySearch%5BdegreeId%5D=&FacultySearch%5Bemail%5D=
al_estelajiyahoo.com

دکتر محمدباقر قالیباف

جفرافیای سیاسی دانشایار، گروه جفرانرافیای سیاسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mghalibaf
mghalibafut.ac.ir

دکتر پروانه زیویار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)

yi.iau.ir/fa/faculty?FacultySearch%5BinfoLastName%5D=%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%B1&FacultySearch%5BinfoFirstName%5D=&FacultySearch%5BcollegeAndDepartment%5D=&FacultySearch%5BdegreeId%5D=&FacultySearch%5Bemail%5D=
zivyaryahoo.com

دکتر محسن رنجبر

جغرافیای طبیعی دانشیار،عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد یادگار امام(ره) شهرری

yi.iau.ir/fa/faculty?FacultySearch%5BinfoLastName%5D=%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%B1&FacultySearch%5BinfoFirstName%5D=&FacultySearch%5BcollegeAndDepartment%5D=&FacultySearch%5BdegreeId%5D=&FacultySearch%5Bemail%5D=
m.ranjbariausr.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر سید محسن میر

دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

mohsenmir.ir
mohsen.mir16885gmail.com
09017747097