اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر کریم حمدی

مدیریت بازرگانی استاد تمام، عضو گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاداسلامی علوم و تحقیقات

faculty.srbiau.ac.ir/k-hamdi/fa
k.hamdisrbiau.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر سید رضا صالحی امیری

مدیریت دولتی دانشیار،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

www.farhangeiran.ir
r-salehisrbiau.ac.ir
02144869701

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهرداد نوابخش

مدیریت و طراحی شهری استاد تمام، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

srb.iau.ir/faculty/m-navabakhsh/fa
navabakhshsrbiau.ac.ir

دکتر فرح حبیب

شهرسازی دانشگاه تهران استادتمام، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

srb.iau.ir/faculty/f-habib/fa
frh_habibyahoo.com

دکتر حمید ماجدی

شهرسازی دانشگاه لندن استاد تمام، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

srb.iau.ir/faculty/h-majedi/fa
majedi_hyahoo.com

دکتر رحیم سرور

برنامه ریزی شهری استاد تمام، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

srb.iau.ir/faculty/r-sarvar/fa
sarvarh83gmail.com

دکتر اسماعیل شیعه

شهرسازی استادتمام، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

www.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=13004
es_shiehiust.ac.ir

دکتر علیرضا استعلاجی

جغرافیای انسانی استادتمام، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)

yi.iau.ir/fa/faculty?FacultySearch%5BinfoLastName%5D=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A&FacultySearch%5BinfoFirstName%5D=&FacultySearch%5BcollegeAndDepartment%5D=&FacultySearch%5BdegreeId%5D=&FacultySearch%5Bemail%5D=
al_estelajiyahoo.com

دکتر محمدباقر قالیباف

جفرافیای سیاسی دانشایار، گروه جفرانرافیای سیاسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mghalibaf
mghalibafut.ac.ir

دکتر پروانه زیویار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)

yi.iau.ir/fa/faculty?FacultySearch%5BinfoLastName%5D=%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%B1&FacultySearch%5BinfoFirstName%5D=&FacultySearch%5BcollegeAndDepartment%5D=&FacultySearch%5BdegreeId%5D=&FacultySearch%5Bemail%5D=
zivyaryahoo.com

دکتر محسن رنجبر

جغرافیای طبیعی دانشیار،عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد یادگار امام(ره) شهرری

yi.iau.ir/fa/faculty?FacultySearch%5BinfoLastName%5D=%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%B1&FacultySearch%5BinfoFirstName%5D=&FacultySearch%5BcollegeAndDepartment%5D=&FacultySearch%5BdegreeId%5D=&FacultySearch%5Bemail%5D=
m.ranjbariausr.ac.ir

حسن کامران دستجردی

جغرافیای انسانی گروه آموزشی جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

hkamranut.ac.ir

محمد تقی رهنمایی

جغرافیای انسانی گروه جغرافیا دانشگاه تهران

taghirahnamaeigmail.com

دکتر مصطفی بهزادی فر

طراحی شهری گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

behzadfariust.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر علی اکبر رضایی

دکتری مدیریت شهری دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

mohsenmir.ir
mohsen.mir16885gmail.com
09017747097

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس سعیدی

جغرافیای طبیعی عضو هیات علمی گروه جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی

abas.saeidigmail.com