اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید رضا صالحی امیری

مدیریت دولتی دانشیار،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

www.icmpa.ir
r-salehisrbiau.ac.ir
02144869701

اعضای هیات تحریریه

دکتر مصطفی بهزادفر

طراحی شهری دانشیار ، عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/9852/دکتر-بهزادفر
behzadfariust.ac.ir
02173228209

دکتر حسن کامران

جغرافیا دانشیار، گروه جفرافیای سیاسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hkamran/
hkamranut.ac.ir
02144869701

دکتر محمدتقی رهنمایی

جغرافیا دانشیار،دانشگاه تهران

mtrahnemai1323yahoo.com
02144869701

دکتر رحیم سرور

برنامه ریزی شهری استاد، عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد یادگار امام(ره) شهرری

sarvarh83gmail.com
02144869701

دکتر محسن رنجبر

دانشیار،عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد یادگار امام(ره) شهرری

m.ranjbariausr.ac.ir

دکتر اسماعیل شیعه

شهرسازی دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

ceia.iust.ac.ir/page/13004/دکتر-اسماعیل-شیعه
es_shiehiust.ac.ir

دکتر محمدباقر قالیباف

جفرافیای سیاسی دانشایار، گروه جفرانرافیای سیاسی دانشگاه تهران

mghalibafut.ac.ir

دکتر عباس سعیدی

جغرافیای انسانی - شهری روستایی استاد، هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشگاه شهیدبهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375243
a-saidisbu.ac.ir

سردبیر

دکتر کریم حمدی

مدیریت بازرگانی دانشیار، عضو گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاداسلامی علوم و تحقیقات

faculty.srbiau.ac.ir/k-hamdi/fa
k.hamdisrbiau.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر سید محسن میر

دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی مدیرداخلی

mohsenmir.ir
mohsen.mir16885gmail.com
09017747097