داوران

براساس کمیته اخلاق انتشار یا Committee on Publication Ethics: COPE وظایف داوران عبارتند از:

 

  • داور باید امانتداری( Confidentiality )را درکلیه مراحل داوری مقالات رعایت کند.

 

  • داور حق ندارد از مقاله ای که برای داوری دراختیارش قرار داده اند، کپی تهیه کند.

 

  • داور حق ندارد مقاله ای را که برای داوری در اختیارش قرار داده اند، بی پاسخ بگذارد و نویسنده معطل شود.

 

  • داور ( و اعضای هیات تحریریه) حق ندارند از داده ها، تفاسیر و  بحث های مطرح شده درمقاله بدون اجازه مولف مقاله استفاده کنند.

 

  • داور باید در اسرع وقت نسبت به انجام داوری مقاله اقدام کند و نتایج را بر اساس استاندارد مشخص و با دلایل معین به سردبیر اعلام کند.

 

  • درصورتی که داور مشکوک شود که نویسنده مقاله عمل خلاف اخلاق پژوهش یا اخلاق انتشار مرتکب شده است (انتحال، انتشارمجدد و تقلب در جمع آوری و آنالیز داده ها و … )، باید موضوع را به اطلاع سردبیر برساند.